Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na wystawę „Kęty – między sacrum a
profanum”. Jej otwarcie zaplanowano na 22 października czyli dzień inauguracji obchodów Roku
Świętego Jana Kantego.

– Najbliższe wydarzenie to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez nasze
Muzeum – mówi dyrektor placówki Łukasz Gieruszczak. – To, że możemy pokazać w Kętach tak
piękne eksponaty, przykłady lokalnego dziedzictwa sakralnego i kulturowego, jest możliwe dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny raz w
ostatnich latach zyskaliśmy aprobatę komisji programu „Wspieranie Działań Muzealnych”, którego
operatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa – dodaje.
Projekt to doskonała okazja do tego, by przedstawić rolę i znaczenie religii chrześcijańskiej w dziejach
miasta, ale i samej postaci św. Jana Kantego – patrona studentów, wykładowców i samych Kęt.
Wystawa w założeniu ma charakter szerszy – opowiada o przenikaniu się sfery sacrum i profanum w
kontekście lokalnym, przedstawia kulturotwórczą rolę religii w skali mikro- i makroregionalnej. – Na
wystawie zostaną zaprezentowane eksponaty, związane z przestrzenią sztuki sakralnej Kęt, jak np.
kapa z Kęt z XVII w., dar króla Jana III Sobieskiego, pojawiająca się na światowych wystawach, ale do
niedawna rzadko dostępna dla mieszkańców śląsko-małopolskiego pogranicza – zapowiada kurator
wystawy Janusz Kudłacik, historyk Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. – Będą też
depozyty z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolegiaty uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie,
lokalnych świątyń czy zbiorów prywatnych mieszkańców. Ale całość będzie rozpoczynać część
plenerowa na kęckim Rynku – dodaje.
Wystawie będzie towarzyszyć katalog o tym samym tytule.
Całkowity koszt zadania to 62.510,00 złotych, z czego 46.680,00 zł stanowi dotacja przyznana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa „Kęty – między sacrum a profanum”
22 października – 17 grudnia 2023 r.
Otwarcie wystawy 22 października 2023 r., godz. 10.00-18.00
Wstęp wolny
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ks. Bp Roman Pindel – biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
Proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach Zbigniew Jurasz, Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof
Jan Klęczar.