Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji na podstawie
czynności przeprowadzonych w ramach postępowania sprawdzającego ustalili, że pilot
bsp (bezzałogowego statku powietrznego) sterujący dronem (jednocześnie
występujący w roli operatora bsp) wobec, którego podjęto interwencję początkiem
marca br., spełnił wszystkie wymagane obostrzenia dla lotu bezzałogowego statku
powietrznego  znajdującego się w strefie geograficznej ograniczającej ich loty.
Wieczorem 7 marca br. około godziny 19 policjanci patrolujący rejon osiedla
Chemików w Oświęcimiu zauważyli drona unoszący się nad blokami.  W związku z
faktem, iż bezzałogowy statek powietrzny znajdował się w strefie stałej i jednocześnie
w strefie geograficznej, w której pilot bsp (drona) musi spełnić określone warunki, 
policjanci podjęli interwencję i wylegitymowali operatora. Następnie ustaleniem
szczegółów sprawy, a przede wszystkim weryfikację uprawnień oraz spełnienie
wymaganych obostrzeń, zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego.
Funkcjonariusze zebrali materiały, na podstawie których stwierdzono, że pilot drona
posiadał wymagane uprawnienia. Podczas startu posługiwał się aplikacją Drone
Radar, wykonał wymagany Check-In (poinformował PAŻP). Dron miał wagę poniżej
900 gramów, znajdował się w odległości około 1,5 km od obiektu chronionego, a
wysokość na jaką się wzniósł nie przekroczyła 30 metrów. Powyższe fakty pozwoliły
na stwierdzenie, że pomimo lotu w strefie geograficznej ograniczającej loty
dronów pilot sterujący dronem nie naruszył prawa lotniczego. 
Policja oraz instruktorzy pilotów sterujących dronami apelują  o bezpieczne i
zgodne z prawem używanie bezzałogowych statków powietrznych „dronów".
Drony użytkowane w niewłaściwy sposób mogą wyrządzić wiele szkód, całkiem
niezamierzonych, wynikających na przykład ze słabego przeszkolenia lub awarii
sprzętu albo też celowych szkód, gdy ktoś będzie miał złe intencje.
Przypominamy, że szczególną ochroną objęta jest przestrzeń powietrzna w miejscach,
gdzie znajdują się obiekty chronione. Wyznaczone są tam strefy zakazu lotów dla
lotnictwa załogowego oraz strefy geograficzne z warunkami dla lotnictwa
bezzałogowego. Cel jest oczywisty: chronić obiekty przed potencjalnym zagrożeniem.
Zagrożenia mogą być różnego typu, między innymi: uszkodzenie urządzeń w obiekcie
chronionym, skażenie przenoszonymi substancjami, pożar, terroryzm lub inwigilacja.
Osoby posługujące się dronami muszą się liczyć z tym, że latanie w pobliżu takich
miejsc zawsze będzie zwracać uwagę pracowników ochrony oraz służb
mundurowych. Podczas legitymowania będą oni weryfikować uprawnienia oraz
spełnienie obostrzeń.
Operator bsp i pilot bezzałogowego statku powietrznego muszą się liczyć także z tym,
że interweniujący policjanci mogą zwrócić się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu
kontroli uprawnień, a także mogą poddać sprawdzeniu, czy lot jest wykonywany
zgodnie z przepisami prawa. Mogą sprawdzić, czy dron w ruchu powietrznym nie jest
pilotowany przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
lub czy lot nie narusza przepisów prawa lotniczego oraz innych przepisów, w tym, czy
odbywa się zgodnie z warunkami dla danej przestrzeni powietrznej nałożonymi przez
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej lub przez zarządzającego daną strefą.
Strefy zakazu lotów i ograniczające loty na terenie Oświęcimia

Na terenie Oświęcimia mamy zawsze aktywne, stałe strefy zakazu lotów EPP5 i EPP20
(typu P – Prohibited) oraz odpowiadające im dwie strefy geograficzne ograniczające
loty dla bezzałogowych statków powietrznych. Obie są typu DRA-R, w której operacje
przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane
na zasadach opublikowanych w aplikacji DroneRadar lub odpowiednio za zgodą firmy
Synthos bądź Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Naruszenie przepisów 
Aktualnie w podanych wyżej miejscach loty dronem są ograniczone do lotów
spełniających łącznie poniższe warunki:
– loty nie wykraczające poza zasady lotu VLOS;
– dronem o masie startowej nieprzekraczającej 900g;
– w odległości nie mniejszej niż 500 m od terenu obiektu chronionego strefą DRA-R P;
– maksymalnie 30 metrów nad powierzchnią gruntu;
– po powiadomieniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu, przede wszystkim robiąc Check-
in w aplikacji DroneRadar;
Piloci dronów muszą więc pamiętać także o tym, że obowiązują ich nie tylko podane
wyżej warunki, ale także w szczególności:  przepisy Ustawy Prawo Lotnicze,
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/945,  Rozporządzenia
Wykonawczego (UE) 2019/947, a także Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego oraz warunki dla lotów bsp od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Obecnie, jeszcze przed zapowiadaną zmianą Prawa Lotniczego szczególną uwagę
trzeba zwrócić na art. 212.1 Ustawy Prawo Lotnicze. Kto:
1. Wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:
a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym
lot się odbywa,
c) narusza, wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia
lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność
wojskową lub bezpieczeństwo publiczne, – podlega karze pozbawienia wolności do lat
5.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku,
dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do roku.
Apelujemy i doradzamy operatorom bsp i pilotom bsp:
1. Sprawdzaj warunki określone w strefie geograficznej, w której chcesz polecieć;
2. Nie przekraczaj dozwolonych wysokości lotu;
3. Nie zrzucaj żadnych materiałów z drona;
4. Nie przenoś dronem żadnych niebezpiecznych materiałów;
5. Nie lataj nad zgromadzeniami ludzi;
6. Skracaj czas lotu nad osobami postronnymi do niezbędnego minimum;
7. Nie wykonuj lotów BVLOS w granicach gęstej zabudowy;
8. Operacje już o średnim ryzyku prowadź w kamizelce ostrzegawczej;
9. Lataj dronem o masie startowej na jaką pozwalają Twoje uprawnienia;
10. Nie przekraczaj swoich uprawnień i wykonuj operacje lotnicze dronem
odpowiednie do posiadanych kompetencji: A1/A3, A2, NSTS;
11. Dopełnij wszystkich obowiązków wymaganych dla operacji w kategorii otwartej
lub szczególnej;
12. Posiadaj przy sobie wymagane dokumenty;

13. Przygotuj swój lot i dokumentację tak, abyś mógł wykazać spełnienie obowiązków
operatora lub/i pilota;
14. Zgłoś zamiar wykonania swojej misji dronem do Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w wymagany sposób (Check-In w aplikacji DroneRadar);
15. Zachowuj szczególną ostrożność w terenie, gdzie są urządzenia, których
zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
środowiska albo spowodować poważne straty materialne;
16. Na obszarze operacji podkategorii A2 lub A3 informuj o ryzyku osoby
zaangażowane w nią i zadbaj o to by wyraziły one wyraźną zgodę na udział;
17. Zachowuj bezpieczną odległość od osób postronnych, wymaganą dla danej
kategorii np. obecnie w kategorii A2 to 50m od osób postronnych;
Współpracuj, pomóż budować społeczeństwo bezpieczne, otwarte na
nowości i akceptujące drony nad naszymi głowami.
opracowali: Małgorzata Jurecka KPP Oświęcim  oraz  Gerard Szustek – Instruktor i
egzaminator pilotów dronów fb.com/PilotBSPpl